Сургалтын төлбөр: 300,000₮ Анги дүүргэлт: 10-12 Дараагийн хичээл: 2016 оны 12 сарын 01 Хичээлийн цаг:

Нийт 1 сар
7 хоногийн зөвхөн Даваа гаригт
18:30- цагт хичээл эхлэнэ.

Хаана: Оюуны төв бүрэн дунд сургуулийн байранд Гэрчилгээ: Сургалт дүүргэсэн гэрчилгээг олгоно. Сургалтын нийт цаг: 24
Анхан шат

Хичээлийн танилцуулга :

Сургалтын төгсгөлд вэб сайтын суурь болох статик вэбыг хийж төгсөнө. Үүнийг сурсанаар бусад
вэб сайтыг хийх хамгийн чухал суурь ойлголтуудыг бүрэн авна. Сургалтын төгсгөлд вэб сайтын
суурь болох статик вэбыг хийж төгсөнө. Үүнийг сурсанаар бусад вэб сайтыг хийх хамгийн чухал
суурь ойлголтуудыг бүрэн авна.

Хичээлийн агуулга :

Вэб сайтын үндэс
Вэб сайтын төлөвлөгөө гаргах
Photoshop вэб сайтын дизайныг зохиож сурах
Зохиосон загварыг хэрхэн вэб сайт болгох
HTML хэлийг гүнзгий түвшинд ашиглах
CSS хэлийг ашиглан вэб сайтыг үзэмжтэй болгох
Вэб сайтыг интернэтэд байрлуулах
Вэб сайтыг сурталчилах, хүмүүст хүргэх аргууд

Анхаарах зүйлс :

Ажлын өдрүүдээр тогтмол бүртгэж байгаа бөгөөд хамгийн эхний 10 хүнийг сургалтанд
хамруулах тул та яараарай!

Сургалтын төлбөр: 300,000₮ Анги дүүргэлт: 10-12 Дараагийн хичээл: 2016 оны 12 сарын 01 Хичээлийн цаг:

Нийт 1 сар
7 хоногийн зөвхөн Даваа гаригт
18:30- цагт хичээл эхлэнэ.

Хаана: Оюуны төв бүрэн дунд сургуулийн байранд Гэрчилгээ: Сургалт дүүргэсэн гэрчилгээг олгоно. Сургалтын нийт цаг: 24
Дунд шат

Хичээлийн танилцуулга :

Сургалтын төгсгөлд вэб сайтын суурь болох статик вэбыг хийж төгсөнө. Үүнийг сурсанаар бусад
вэб сайтыг хийх хамгийн чухал суурь ойлголтуудыг бүрэн авна. Сургалтын төгсгөлд вэб сайтын
суурь болох статик вэбыг хийж төгсөнө. Үүнийг сурсанаар бусад вэб сайтыг хийх хамгийн чухал
суурь ойлголтуудыг бүрэн авна.

Хичээлийн агуулга :

Вэб сайтын үндэс
Вэб сайтын төлөвлөгөө гаргах
Photoshop вэб сайтын дизайныг зохиож сурах
Зохиосон загварыг хэрхэн вэб сайт болгох
HTML хэлийг гүнзгий түвшинд ашиглах
CSS хэлийг ашиглан вэб сайтыг үзэмжтэй болгох
Вэб сайтыг интернэтэд байрлуулах
Вэб сайтыг сурталчилах, хүмүүст хүргэх аргууд

Анхаарах зүйлс :

Ажлын өдрүүдээр тогтмол бүртгэж байгаа бөгөөд хамгийн эхний 10 хүнийг сургалтанд
хамруулах тул та яараарай!

Сургалтын төлбөр: 300'000₮ Анги дүүргэлт: 10-12 Дараагийн хичээл: 2016 оны 12 сарын 01 Хичээлийн цаг:

Нийт 1 сар
7 хоногийн зөвхөн Даваа гаригт
18:30- цагт хичээл эхлэнэ.

Хаана: Оюуны төв бүрэн дунд сургуулийн байранд Гэрчилгээ: Сургалт дүүргэсэн гэрчилгээг олгоно. Сургалтын нийт цаг: 24
Гүнзгий шат

Хичээлийн танилцуулга :

Сургалтын төгсгөлд вэб сайтын суурь болох статик вэбыг хийж төгсөнө. Үүнийг сурсанаар бусад
вэб сайтыг хийх хамгийн чухал суурь ойлголтуудыг бүрэн авна. Сургалтын төгсгөлд вэб сайтын
суурь болох статик вэбыг хийж төгсөнө. Үүнийг сурсанаар бусад вэб сайтыг хийх хамгийн чухал
суурь ойлголтуудыг бүрэн авна.

Хичээлийн агуулга :

Вэб сайтын үндэс
Вэб сайтын төлөвлөгөө гаргах
Photoshop вэб сайтын дизайныг зохиож сурах
Зохиосон загварыг хэрхэн вэб сайт болгох
HTML хэлийг гүнзгий түвшинд ашиглах
CSS хэлийг ашиглан вэб сайтыг үзэмжтэй болгох
Вэб сайтыг интернэтэд байрлуулах
Вэб сайтыг сурталчилах, хүмүүст хүргэх аргууд

Анхаарах зүйлс :

Ажлын өдрүүдээр тогтмол бүртгэж байгаа бөгөөд хамгийн эхний 10 хүнийг сургалтанд
хамруулах тул та яараарай!